Chứng nhận hệ thống quản lý

 • Chứng nhận OHSAS 18001
  Chứng nhận OHSAS 18001
  Chứng nhận OHSAS 18001
 • Chứng nhận SA 8000
  Chứng nhận SA 8000
  Chứng nhận SA 8000
 • Vì sao nên chứng nhận ISO 9001
  Vì sao nên chứng nhận ISO 9001
  Vì sao nên chứng nhận ISO 9001
 • Chứng nhận ISO hành chính công
  Chứng nhận ISO hành chính công
  ISO hành chính công là gì?   Áp dụng ISO vào quản lý hành chính là công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện cải cách hành chính một cách sâu rộng và hiệu quả nhất, bởi tiêu chuẩn ISO giúp cơ quan hành chính xây dựng quy trình giải quyết công việc, trong đó trách nhiệm và thời gian giải quyết công việc của mỗi công chức ở mỗi công đoạn được xác định cụ thể, rõ ràng.   Lợi ích khi áp dụng ISO hành chính công - Chuẩn hóa các quy trình hành chính, bảo đảm các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, đúng t
 • Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP
  Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP
  Khái quát Chứng nhận HACCP |Chung nhan HACCPHACCP là một hệ thống giúp kiểm soát một cách có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu. Đây là các nguyên tắc và phương pháp phân tích các mối nguy đối với an toàn thực phẩm do Ủy ban CODEX (tổ chức do FAO và WHO thành lập) phát triển. Trên nền tảng của các nguyên tắc này, các nước và khu vực đã phát triển các tiêu chuẩn HACCP ph
 • Chứng nhận ISO 22000
  Chứng nhận ISO 22000
  Sự gia tăng về số lượng tiêu chuẩn gây nhiều khó khăn cho tổ chức doanh nghiệp trong việc áp dụng. Bên cạnh đó, các nguyên tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới và an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành chủ đề quan trọng đối với tất cả các bên hữu quan trong giây chuyền cung ứng thực phẩm.